คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2559 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. ถึง 17 พ.ย. 2559 โดยรับทั้งจำนวนทั้งสิ้น 500 คน ใน 5 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมพลังงาน ดูรายละ....

อ่านรายละเอียด »
view : 1155 | 9 ส.ค. 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2540 โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสอดคล้องดังปณิธานของคณะที่ว่า "ผลิตบัณฑิตคุณภาพ สรรค์สร้างแทคโนโลยี และนวั....

อ่านรายละเอียด »
view : 5167 | 10 ส.ค. 2558