ขอเชิญนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
ขอเชิญนักศึกษาร่วมงานพิธีไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 ส.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.30 น. และร่วมกิจกรรมการบรรยาย "ยุววิศวกร" จากสภาวิศวกรในช่วงเวลา 13.30 - 16.00 น. ทั้งนี้ ในวันที่ 4 ส.ค. 2559 คณะได้ประกาศ....

อ่านรายละเอียด »
view : 118 | 25 ก.ค. 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2540 โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสอดคล้องดังปณิธานของคณะที่ว่า "ผลิตบัณฑิตคุณภาพ สรรค์สร้างแทคโนโลยี และนวั....

อ่านรายละเอียด »
view : 4097 | 10 ส.ค. 2558