Top Module Empty
วาระการประชุม
วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2553 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 21 April 2010

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เ่รื่องรับรองรายงานการประุชุมครั้งที่ 3/2553

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 ขออนุมัติแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปีการศึกษา 2553

3.2 รายงานการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.3 การกลั่นกรองข้อความประชาสัมพันธ์ในระบบอินเทอร์เน็ต

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 นักศึกษาทุนช้างบ้านลาออก

4.2 ขออนุมัติจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 13 ปี การก่อตั้ง

4.3 ขอเสนอโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 รายงานสรุปผลสำรวจผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ(SWOT)คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.2 ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเ็ป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

5.3 รายงานสรุปการเทียบโอนของนักศึกษารหัส51...สาขาวิทยบริการน จ.ลพบุรี

5.4 ขอทบทวนมติคณะกรรมการประจำคณะฯครั้งที่ 10/2552 วาระที่ 4.7

5.5 ขออนุมัติใช้สอบเก่าในการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2553

5.6 ขออนุมัติจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติการ 

 

Last Updated ( Friday, 30 April 2010 )
 
วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2553 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 23 March 2010

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2553

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 ขอแสดงความยินดีและส่งรางวัลให้กับชุมชนนักปฏิบัติการบริหารจัดการเงินรองจ่าย

3.2 ขอรายงานผลการนำนักศึกษาเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2553 Energy Saving

3.3 ขอรายงานผลการเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษา

3.4สรุปผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการจัดนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 14 ภูมิภาค"

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอเสนอแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีส่งคืนหนังสือล่าช้าและการคิดค่าปรับ

4.2 ขอทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา2552-งบประมาณ2553 ของฝ่ายกิจการนักศึกษา

4.3 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

4.4 ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษากระบวนวิชา SOE106(SOE116)

4.5 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

4.6 ขอความร่วมมือรณรงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

4.7 ขอทบทวนการจัดทำรายงานรายละเอียดวิชา(Course Specification)แบบใหม่

4.8 ข้อมูลสัดส่วนการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ื ปีงบประมาณ2553

4.9 ขอเสนอคะแนนการสอบข้อเขียน-สัมภาษณ์ของนักศึกษาทุนช้างบ้านปีการศึกษา 2553

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 ขอทบทวนการใช้เครื่องคิดเลขในการเข้าสอบ

5.2 รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงนักศึกษาฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการสอบไล่ภาค 2/2552

 

 

Last Updated ( Friday, 26 March 2010 )
 
วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2553 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 05 March 2010

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2552

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอเสนอโครงการและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4.2 ขออนุมัติทุนการศึกษาประเภทเรียนดี 3 ราย

4.3 เกณฑ์การตรวจรับรองหลักสูตรของสภาวิศวกร

4.4 ขอแก้ไขอักษรระดัับคะแนนของนักศึกษากระบวนวิชา INE313

4.5 ขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง

4.6 ขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา GNE 211 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

4.7 ขอเสนออนุมัติหลักการของการกำกับดูแล ติดตามจรรยาบรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.8 ขอปรับปรุงการให้บริการฯ และปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ

4.9 ขออนุมัติเทียบเคียงกระับวนวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 2551 กับ 2546

4.10 ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์อนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2552

4.11 แจ้งผลการติดตามงานวิจัย อาจารย์พนารัตน์ ขำวงฆ้อง

4.12 รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงนักศึกษาฝ่าฝืนข้อปฏิบัติการสอบกลางภาค 2/2552

4.13 ขอใช้ห้อง LTB 302 อาคารลายสือไท เพื่อใช้ในการรับรองผู้ปปกครองในวันพระราชทานปริญญาบัตร

 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาของนักศึกษาทุนต่างชาติ

5.2 รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษานำข้อสอบวิชา CVE 418 ออกจาห้องสอบ 

5.3 ขออนุมัติโครงการสัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี2553

5.4 ขอเสนอ กปค.วศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการอบรมวิชาชีพทางวิศวกรรม เรื่อง "การพัฒนาชิ้นงานทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks"

5.5 ขอเสนอ กปค.วศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการระบบโควตาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

Last Updated ( Thursday, 25 March 2010 )
Read more...
 
วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 05 March 2010

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2552

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 รายงานการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาค 2 ปีการศึกษา 2552

3.2 รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพการศึกษา (4-5พ.ย.52)

3.3 รายงานผลการประเมินการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LTB405 และ LTB406 ภาค 1/2552

3.4 รายงานผลการลงทะเบียนเรียนหลังบอกเลิก-บอกเพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มเรียนภาค 2/2552

3.5 ขอเสนอกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.6 ขอเสนอ KPI Template และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.7 นโยบายการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2552-2555

3.8 แผนดำเนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.9 รายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2552 ของอาจารย์ปวันรัตน์ อักษรสิงห์ชัย

3.10 รายงานการประชุมสรุปผลตรวจสอบพัสดุประจำปี 2552

3.11รายงานนักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

3.12 รายงานการลงทะเบียนเรียนภาค 2 ปีการศึกษา 2552 (ส่วนภูมิภาค)

3.13 มอบอำนาจลงนาม (โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิศวกรรมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติทุนการศึกษาประเภทเรียนดี 3 ราย

4.2 รายงานการเปิดกระบวนวิชาเลือกเฉพาะ กระบวนวืชาเลือกเสรีและกระบวนวิชาที่เปิดนอกแผนการศึกษา ภาค2/2552

4.3 พิจารณาเงินอุดหนุนส่งเสริมบุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ

4.4 ขอแก้ไขผลสอบกระบวนวิชา SCE 103

4.5 ขอหารือแนวปฏิบัติกรณีพนักงานสายวิชาการมิได้ลงชื่อปฏิบัติงาน

4.6 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ

4.7 การเตรียมการในการตรวจประกันคุณภาพครั้งที่ 2 (มิ.ย52-ต.ค.53)

4.8 ขอทบทวนมติกรรมการประจำคณะ เรื่องการกำหนดรหัสเลขหนังสือออก

4.9 ขออนุมัติเทียบเคียงรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4.11 ขอตรวจสอบเกรดและแก้ไขรหัสวิชา

4.12 ขอเสนอการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 พิจารณาปรับแก้ข้อความในร่างวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5.2 การจัดโครงการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์วิศวกรรม ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 3)

5.3 ขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการจุลสารวิศวกรรมศาสตร์

 

Last Updated ( Monday, 29 March 2010 )
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 10 - 13 of 13

Statistics

joomla templates by dezinedepotdownload fromjoomlatp.com
© 2015 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.