Top Module Empty
มติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2553 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553
Written by Administrator   
Thursday, 30 September 2010

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ            

๑.๑  มอบหัวหน้าภาควิชาแจ้งคณาจารย์ทราบว่ามิให้ออกเลขที่หนังสือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานราชการของคณะ/ภาค

วิชาโดยมิได้รับอนุญาต

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒  ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓  หลังสอบปลายภาค ๑/๒๕๕๓ คณะฯ จะจัดโครงการอบรม  TQM  (Thai

Qualification Framework) เพื่อให้คณาจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ท่านอธิการบดี

มอบหมายห้ทุกคณะจัดทำหลักสูตรรายกระบวนวิชาให้เป็นไปตาม TQF ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี  ๒๕๕๔

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑  ค่าบำรุงสถาบัน

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ขอส่งผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านจรรยาบรรณ ประจำปี ๒๕๕๓

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑  ขอรายงานผลการวิเคราะห์โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติ   ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะของนักศึกษาและ

ข้อเสนอปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไปของฝ่ายกิจการนักศึกษาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๒  ขอเสนอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาโดยไม่รับปริญญาฯ

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา โดยไม่รับปริญญา

ตามที่เสนอและให้เสนอ อวศ.พิจารณาต่อไป

๔.๓  ขออนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษารหัส ๕๒... สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษารหัส ๕๒...สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๖ ราย ตามที่ฝ่ายประสานงานสาขาวิทยบริการฯ เสนอ

๔.๔  ขออนุมัติลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จ้างนายสัญธวัฒน์ เอี่ยมนิ่ม ตำแหน่งคนสวนต่อไปอีกหนึ่งปี ตามที่

เสนอ ทั้งนี้  ให้เสนอ อวศ.พิจารณาต่อไป

วาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ

๕.๑   การอุทรณ์ลดหย่อนโทษ

มติ   ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุผลที่นักศึกษานำมากล่าว

อ้างเพื่อขอลดโทษนั้นไม่สามารถนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาลดโทษได้ จึงมีมติยืนตามมติเดิม

๕.๒  การจัดเก็บค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่สวมเครื่องแบบตามวันที่กำหนด

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเรียกค่าปรับตามที่ที่ประชุมพนักงานสายปฏิบัติการเสนอ ทั้งนี้ กรณีมี

เหตุผลความจำเป็นให้เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ

๕.๓ การออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ใช้ลงโทษนักศึกษากรณีกระทำผิดวินัยบางข้อไม่

เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีมติมอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยวินัยของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และร่างคำสั่งข้อปฏิบัติในการสอบไล่เพื่อ

เสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

๕.๔ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ ๓ ของ สมศ.

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมาย ดังนี้

๑) อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์  รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานดำเนินการตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒

 

๒) อาจารย์นุกูล  อุบลบาน  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเป็นประธานดำเนินการตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๓

 

๓) อาจารย์ปิยวิทย์  เหลืองอร่าม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป้นประธานดำเนินการตัวบ่งชี้ที่ ๑๘

 

 

Last Updated ( Wednesday, 22 December 2010 )
 
วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 21 ตุลาคม 2553
Written by Administrator   
Thursday, 14 October 2010

าระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2553

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

3.1 รายงานรายรับ-รายจ่าย บัญชีสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2553

3.2 รางานรายรับ-รายจ่าย บัญชีเงินทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553

3.3 รายงานการนำฝากรายได้ค่าปรับคืนหนังสือล่าช้าประจำเดือนกันยายน 2553

3.4 รายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2551-2553

3.5 แผนดำเนินการประชาสัมพันธ์

3.6 มติ ทปม. กรณีการสอบกระบวนวิชา MK301 MK404 MK407

3.7 มติ ทปม. การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

3.8 แผนการดำเนินงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3.9 ข่าวประชาสัมพันธ์ "มหา่วิิทยาลัยไทยก่ิอนเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน"

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอเสนอผลงานทางวิชการเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

4.2 ขอหารือแนวทางการจัดทำโปรแกรมการลงทะเบียนทาง Internet

4.3 รายชื่อสมาชิกที่เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ค้างส่งคืนหนังสือ

4.4 ขออนุมัติเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552

4.5 ขออนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษารหัส 50... (เพิ่มเติม) สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี

4.6 ขออนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษารหัส 53... สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี

4.7 รายงานข้อมูลแบบประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 สาขาวิทยบริการฯจ.สุโขทัย

4.8 รายงานข้อมูลแบบประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 สาขาวิทยบรืการฯ จ.สุโขทัย

4.9 ผลการสอบไล่กระบวนวิชา GSE 101 กิจกรรมเข้าจังหวะ

4.10 ขออนุมัติทุนการศึกษาประเภทเรียนดี 1 ราย

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณโครงการออกค่ายอาสา

5.2 ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าเทียบโอนผลการเรียน

5.3 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553

5.4 ขออนุมัติทุนการศึกษาของพนักงานสายปฏิบัติการ

 

 

Last Updated ( Friday, 22 October 2010 )
 
มติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2553 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553
Written by Administrator   
Friday, 17 September 2010

๑.๑  สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ที่ รล ๐๐๐๓.๓/๑๑๙๘๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓  แจ้งว่าพระ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในวันที่ ๒๘

กุมภาพันธ์- ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้  สวป. จะกำหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒  กรณีกรรมการประจำคณะท่านใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ส่งตัวแทนที่มีตำแหน่งผู้บริหาร

หรือแจ้งว่าตัวแทนทำหน้าที่อะไรเข้าประชุมแทนกรรมการ

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓  คณะฯ ได้แต่งตั้งอาจารย์พิชัย  สุวรรณลอยล่อง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแทน

ผศ.ดร.วรรณนา  ภาณุวัฒน์สุข  ซึ่งหมดวาระตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๑.๔  คณะฯ กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค ๒/๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม-๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๓  มอบ

บุคลากรทุกฝ่ายช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๑.๕  มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๓  ณ วัดสวนดอก  ต.สุเทพ 

อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  ในวันเสาร์ที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแจ้งรายชื่อที่หน่วย

สารบรรณ

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑  ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่ารามคำแหง คณะนิติศาสตร์

ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่ารามคำแหง คณะนิติศาสตร์ เนื้อหามีความยาว

ประมาณสองหน้ากระดาษ  ซึ่งประธานเห็นว่าข้อเสนอหลายเรื่องน่าจะลองนำไปใช้ในการเรียนการสอน จึงมอบ

แต่ละภาควิชานำไปพิจารณา 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒  ขอนำเสนอรายงานแสดงการดำเนินงานของฝ่ายนวัตกรรมและสารสนเทศ

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓  รายงานผลการประเมินการใช้งานระบบจัดเก็บคะแนนประเมินการสอนของอาจารย์

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔  รายงานการเปิดกระบวนวิชาเลือกเฉพาะ กระบวนวิชาเลือกเสรี และกระบวนวิชาที่เปิดนอกแผนการ

ศึกษา ประจำภาค ๑/๒๕๕๓

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕  รายงานการนำฝากเงิน โครงการหนึ่งล้านเหรียญรวมใจเพื่อการศึกษา

มติ   ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้  ประธานมอบฝ่ายสวัสดิการฯ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวให้บุคคลทั่วไปได้รับ

ทราบเพื่อให้มีผู้บริจาคมากขึ้น

๓.๖  รายงานรายรับจากการลงทะเบียนเรียน ภาค ๑/๒๕๕๓

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๓.๗  ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๐ ชั้น จำนวน ๑ หลัง  และขออนุมัติปรับ

ปรุงอาคารลายสือไท และอาคารเก็บตำรา สำนักพิมพ์

มติ   ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้  ประธานมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารประสานงานเรื่องการออกแบบปรับปรุงอาคารเพื่อ

เสนอขอจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยต่อไป

๓.๘  ขอรายงานการสอบกลางภาค ๑/๒๕๕๓

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๙  รายชื่อและกลุ่มผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

มติ   ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑  การเสนอวิธีการประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับคะแนน

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑)  ปัญหาการให้คะแนนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปของผู้สอนมอบภาควิชาพิจารณาวิธีการประเมินผลตามที่รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอเป็นทางเลือกหนึ่ง

๒)  กรณีกระบวนวิชาใดประเมินผลอักษรระดับคะแนน A  มากเกินไปให้เสนอ กปค.วศ. ตั้งกรรมการพิจารณาการ

ให้คะแนน ยกเว้นกระบวนวิชาปฏิบัติการและโครงงานวิศวกรรม

๓)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาต้องส่งคะแนนดิบทั้งหมดเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ

๔.๒  ขออนุมัติแก้ไขเกรดและรหัสวิชา INE499 เป็น IND 499

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขรหัสวิชาจาก จาก INE499 เป็น IND 499 เพื่อให้ตรงตามหลักสูตร

ปรับปรุง ๒๕๕๑ และบันทึกผลการประเมินเป็น W ตามคำร้องของนักศึกษา

๔.๓  ขออนุมัติทุนการศึกษาประเภทเรียนดี

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแก่นายนัฐพล  เพริศพรายวงศ์  โดยให้ยก

เว้นค่าหน่วยกิตเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๒   

ละ ๑/๒๕๕๓

๔.๔  รายงานข้อมูลแบบประเมินกิจกรรม มหกรรมชุมชนรวมพลัง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

ก่อนการพิจารณารองคณบดีฝ่ายบริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการมหกรรมชุมชนรวมพลังร่วมใจต้านภัยยา

เสพติด คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดให้สอดรับกับโครงการต้านภัยยาเสพติดของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้มีการใช้งบ

ประมาณของคณะฯ

มติ   ที่ประชุมรับทราบและให้นำข้อบกพร่องในการดำเนินโครงการดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขในโครงการต่อไป

๔.๕  ขออนุมัติจัดค่ายอาสาพัฒนา โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ณ โรงเรียนบ้านแซรไปร

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายอนุมัติเฉพาะค่าอาหาร

ของนักศึกษาที่ร่วมโครงการจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุนบริการวิชาการแก่ชุมชน 

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ  มอบภาควิชาวิศวกรรมโยธาหาแหล่งสนับสนุนจากภายนอก

๔.๖  ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ และขอยืมเงินทดรองจ่าย

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณบดีและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการศึกษาดูงานต่าง

ประเทศ ครั้งที่ ๒  ของสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่  ๓๓  ทั้งนี้  ให้เสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณาต่อไป

๔.๗  ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ.๒๕๕๐

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขข้อ ๑๒ โดยตัดข้อความ ...ในกรณีที่ไม่อาจเบิกจ่ายได้จากงบ

ประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัย 

หลังจากนั้น  ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัย คณะวิศวกรรม

ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓  ดังกล่าว และให้นำเสนอ อวศ. พิจารณาต่อไป

 ๔.๘  ขอแก้ไขรหัสวิชาและผลการศึกษากระบวนวิชากำลังวัสดุ 1 (GNE206/GRE206)

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนกระบวนวิชา GRE206 ที่ปรากฏผลสอบเป็น F ออกจากฐานข้อมูลและ

แก้ไขกระบวนวิชา GNE 206 ซึ่งปรากฏผลสอบ W เป็นวิชา GRE 206 เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๕๑ ตามคำร้องของนักศึกษา

๕.๑ ขออนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษารหัส ๕๑...สาขาวิทยบริการ-  เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด

สุโขทัย

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษารหัส ๕๑... สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดสุโขทัย  จำนวน ๒๙ ราย  ตามที่เสนอ

๕.๒  ขออนุมัติเพิ่มรายชื่อวารสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เสนอรายชื่อวารสารเพิ่มเติมแต่ให้ปรับชื่อวารสาร เป็น เอกสารการ

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย

๕.๓  ขอความเห็นชอบเพื่อรับทุนเสนอบทความวิชาการ ณ ต่างประเทศ

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อาจารย์นันทวรรณ  อ่ำเอี่ยม  ขอรับทุนเสนอบทความวิชาการ ณ

ต่างประเทศต่อมหาวิทยาลัย

๕.๔  ขอความเห็นชอบเพื่อรับทุนเสนอบทความวิชาการ ณ ต่างประเทศ

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อาจารย์เลิศเลขา  ธนะชัยขันธ์  ขอรับทุนเสนอบทความวิชาการ ณ

ต่างประเทศต่อมหาวิทยาลัย

๕.๕  รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงนักศึกษาฝ่าฝืนข้อปฏิบัติการสอบ กลางภาค ๑/๒๕๕๓

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ลงโทษนักศึกษาทั้งสองรายตามข้อปฏิบัติการสอบของมหาวิทยาลัยราม

คำแหง ข้อ 1.14  กล่าวคือ ให้งดตรวจกระดาษคำตอบทุกกระบวนวิชาที่เข้าสอบภาคการศึกษาที่ 1/2553 และห้ามลง

ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปอีก 2 ภาคการศึกษา

๕.๖   ขออนุมัติการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา  ครั้งที่ ๔  ปีการศึกษา

๒๕๕๓

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับ

มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการ  ดังนี้

๑. ของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

๒. ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ และขอรายชื่อกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนออธิการบดีลงนาม

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการจัดงานโครงการฯ ของคณะให้ปรับเปลี่ยน ดังนี้

- อาจารย์มานิตย์  กู้ธนพัฒน์                  เป็นประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

- อาจารย์ ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์         เป็นประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้

๕.๗  ขออนุมัติโครงการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์วิศวกรรม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์วิศวกรรม  ระดับปริญญา

ตรี  ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  โดยให้เสนอของบประมาณสนับสนุนโครงการฯ จากมหาวิทยาลัย

Last Updated ( Friday, 17 September 2010 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 5 - 8 of 23

Polls

สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
 

Statistics

Who's Online

joomla templates by dezinedepotdownload fromjoomlatp.com
© 2015 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.